Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS, Fundusz) to fundusz celowy, z którego można wydatkować środki tylko na określone cele, w tym na działalność socjalną. Działalność socjalna zdefiniowana jest w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych [1], a pracodawca w regulaminie ZFŚS określa konkretne zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z ZFSS oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Jedną z form działalności socjalnej może być wsparcie aktywności sportowej pracowników/emerytów i ich rodzin.

Karta na fitness i inne rodzaje aktywności sportowej 

„Karty na fitness lub innego rodzaju aktywności przydzielane z ZFŚS podlegają takim samym zasadom jak każda pomoc materialna, czyli są zróżnicowane dla poszczególnych osób, ze względu na ich sytuację życiową, rodzinną i materialną. Osoba uprawniona do korzystania z ZFŚS, aby otrzymać świadczenie w postaci karty, składa wniosek oraz oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 

Jeśli pracodawca nabywa karty o takiej samej wartości, zróżnicowania można dokonać poprzez dopłatę różnicy przez osobę, która otrzymała pomoc w postaci karty na fitness, lub karty na inne zajęcia sportowe. 

Na szkoleniach pokazuję praktyczne sposoby różnicowania tego rodzaju pomocy. Szczegóły szkoleń można znaleźć na stronie www.aserto.edu.pl” [2, s. 88]. 

Opodatkowanie kart fitness, MultiSport, karnetów sportowych 

Do niedawna panowało przekonanie, że karta na fitness, to tzw. inny znak uprawniający do wymiany na towary lub usługi i podlega opodatkowaniu w całości – art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [3], jednak wątpliwości rozwiały interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, mówiące o tym, że finansowana z ZFŚS dopłata do imiennych kart, umożliwiających pracownikom wstęp na zajęcia sportowe, może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Jak w praktyce uruchomić pomoc w formie dopłaty do kart na fitness?

W celu prawidłowego zastosowania dofinansowania do kart fitness pomoże nam m.in. interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2018r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0114-KDIP3-2.4011.333.2018.1.MZ) w sprawie opodatkowania dofinansowania dla pracownika z ZFŚS w postaci Kart MultiSport pokazuje sytuację, w której pracodawca wprowadził możliwość korzystania przez pracowników w ramach ZFŚS z usług z zakresu sportu i rekreacji. „W tym celu placówka podpisała umowę z firmą na świadczenie usług na rzecz swoich pracowników. W ramach tej umowy firma dostarczyła tzw. Karty MultiSport. 

Karta ta daje pracownikowi możliwość wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, korty do squash, sauny, siłowni, groty solnej oraz udziału w zajęciach m.in.: aqua aerobic, joga, sztuki walki, taniec, zajęcia fitness itp. w wybranych ośrodkach na terenie kraju. Dofinansowanie świadczeń socjalnych dla pracownika ze środków ZFŚS następuje według kryterium socjalnego. Pracownik może w każdym momencie przystąpić do tego programu lub z niego zrezygnować (…). 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania przez pracownika dofinansowania do Kart MultiSport ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenie to będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przy czym, przychód ten (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego), będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych” [2, s. 115-117]. 

Warto zapoznać się też z Interpretacją indywidualną z dnia 30 października 2019r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0115-KDIT2-2.4011.349.2019.1.MU) w sprawie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dofinansowania otrzymanego przez pracownika ze środków ZFŚS w zakresie kart sportowych.

„Na podstawie umowy zawartej z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym Wnioskodawca w ramach Programu K. … (dalej: Program) udostępnia swoim pracownikom karty (dalej: karty …), które uprawniają do wstępu do wyznaczonych obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, siłownia, itp. oraz do udziału w określonych zajęciach sportowych jak np. joga czy fitnes.(…) 

Zgodnie z regulaminem Programu karta … jest kartą imienną i nie może być udostępniana osobom trzecim, a obrót lub zbycie karty przez jej użytkownika na rzecz osoby trzeciej są zabronione. (…)

Karty (…) w części finansowane są ze środków ZFŚS tworzonego przez Wnioskodawcę, a w części przez pracowników. Poniesienie ww. kosztów przez pracownika odbywa się w drodze potrącenia odpowiedniej kwoty z jego wynagrodzenia za pracę, na co pracownik wyraża zgodę podpisując stosowne oświadczenie (…)” [5]. 

Aby świadczenie z ZFŚS mogło korzystać ze zwolnienia podatkowego, nie może mieć znamion bonu, talonu lub innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Tylko rzeczowe lub pieniężne świadczenie objęte jest limitem zwolnienia od podatku.  

Z wyżej przytoczonej interpretacji jasno wynika, że „materialny charakter, dający podstawę do zakwalifikowania jako świadczenie rzeczowe, mają np.: bilety wstępu do kina, teatru, karnety na basen, siłownię, fitness, paczki świąteczne. 

Karnety (karty) takie, które uznaje się za rodzaj abonamentu nie uprawniają bowiem posiadacza do ich wymiany na usługę lub towar lecz umożliwiają mu skorzystanie ze ściśle oznaczonego świadczenia. (…) 

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego i powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku dofinansowanie przez pracodawcę ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu świadczeń takich jak zapewnienie pracownikom dostępu do świadczeń sportowo – rekreacyjnych, w sytuacji gdy pracownik otrzymuje dokument uprawniający do skorzystania z nich tj. w niniejszej sprawie Kartę, podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” [5].

Limit zwolnienia od podatku dla pracowników

Stosownie do art. 52l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych [3], który zmienił czasowo art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, limit zwolnienia w okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, wynosi 2 000 zł w danym roku podatkowym [3]. 

Zatem w 2021r. i z pewnością w 2022r. mamy limit podniesiony z 1000 zł na 2000 zł. Limit dotyczy różnych rodzajów świadczeń (nie tylko kart fitness) przyznanych pracownikowi.

Limit zwolnienia od podatku dla emerytów

Świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, wynosi 3000 zł w roku podatkowym [3].

Bezpłatny ZFSSletter

Osoby, które chcą być na bieżąco ze sprawami ZFŚS, zapraszam do ZFSSlettera, który wysyłam na maila raz w tygodniu, we wtorki. 

W ramach ZFSSlettera można też zadawać pytania, na które odpowiadam na łamach ZFSSlettera, aby każdy miał możliwość poznać problem i jego rozwiązanie. W ramach ZFSSlettera przypominam również m.in. o planowanych transmisjach live na Facebooku i bezpłatnych webinariach dostępnych również dla osób, które nie posiadają konta na Facebooku. 

Zapisać można się pod stałym adresem:

www.zfssedukacja.pl

Przy zapisie można pobrać PREZENT – fragment mojej drugiej książki: „ZFŚS Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”.

ZFSSlettera wysyłam tylko na potwierdzone adresy, aby mieć pewność, że nikt nie wpisał przypadkiem czyjegoś adresu, tylko faktycznie chciał się zapisać. Dlatego warto pamiętać o potwierdzeniu swojego adresu e-mail. Serdecznie zapraszam.

Joanna Krystyna Robak

Źródła: 

  1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity z 2020r. poz. 1070 z późn. zm.)
  2. J. K. Robak. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie, Nowy Sącz, 2020 r.
  3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)
  4. Interpretacja indywidualna z dnia 2 lipca 2018r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0114-KDIP3-2.4011.333.2018.1.MZ)
  5. Interpretacja indywidualna z dnia 30 października 2019r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygnatura 0115-KDIT2-2.4011.349.2019.1.MU)

Ekonomista. Ekspert z zakresu ZFŚS z ponad 20-letnim doświadczeniem. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji w zakresie ZFŚS, PPK oraz kadr i płac, jak również autor książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz książki „ZFŚS zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”. Praktyk.

Dodaj komentarz