Słuchając środowiska szkolnego dążymy w partnerstwie do zmian systemu edukacji,

współtworzymy społeczną wizję edukacji odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata.

Bierzemy współodpowiedzialność za proces przemiany edukacji rozumianej jako wspieranie wielostronnego rozwoju człowieka.

Dzięki naszym wartościom:

słuchamy;

wierzymy w moc i sens edukacji;

determinujemy ciągłą zmianę i aktualizację systemu;

kreujemy przyszłość;

wierzymy w to, że wszyscy jesteśmy Nauczycielami;

demokratyzujemy szkołę – czynimy ją otwartą na każdego, tworzymy szkołę wspólnotą uczących się;

jesteśmy otwarci na przyszłość i wyzwania XXI wiekurozumiemy edukację jako proces prowadzący do umiejętności samodzielnego istnienia, wspólnego życia z innymi, posiadania wiedzy i umiejętności skutecznego działania;

tworzymy (nową) jakość i unikalną wartość w edukacji;

edukujemy i uczymy się uczyć:

aby żyć wspólnie należy poszerzać wiedzę o innych społeczeństwach, historii, tradycji, duchowości, tolerancji oraz uczyć się współdziałania
i rozwiązywania konfliktów,

aby wiedzieć – należy poznać narzędzia służące do zdobywania wiedzy, pamiętając, że uczenie zdobywania wiedzy wymaga umiejętności koncentracji, wykorzystywania już posiadanej wiedzy i myślenia, celem uczenia jest osiągnięcie radości z rozumienia, odkrywania i posiadania wiedzy,

aby działać – należy posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy
w praktyce, nauczyć współdziałania oraz komunikacji po to, aby człowiek umiał radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, pracować
w zespołach i twórczo kształtować przyszłość,

aby być – głównym celem jest wszechstronny rozwój jednostki, edukacja powinna troszczyć się o rozwój niezależnego myślenia, zdolności krytycznego osądu, uczuć i fantazji, bez tego światu grozi odhumanizowanie.

Wywodzimy się z różnych środowisk związanych z edukacją i tworzymy ruch oddolny JaNauczyciel. jesteśmy sprawnymi liderami, praktykami edukacji, budującymi silną organizację pozarządową, stanowimy zespół zmieniający edukację.