Wywodzimy się z różnych środowisk związanych z edukacją i tworzymy ruch oddolny Ja Nauczyciel. jesteśmy sprawnymi liderami, praktykami edukacji, budującymi silną organizację pozarządową, stanowimy zespół zmieniający edukację.

Edukujemy i uczymy się uczyć:

aby żyć wspólnie należy poszerzać wiedzę o innych społeczeństwach, historii, tradycji, duchowości, tolerancji oraz uczyć się współdziałania
i rozwiązywania konfliktów,

aby wiedzieć – należy poznać narzędzia służące do zdobywania wiedzy, pamiętając, że uczenie zdobywania wiedzy wymaga umiejętności koncentracji, wykorzystywania już posiadanej wiedzy i myślenia, celem uczenia jest osiągnięcie radości z rozumienia, odkrywania i posiadania wiedzy,

aby działać – należy posiadać umiejętność wykorzystania wiedzy
w praktyce, nauczyć współdziałania oraz komunikacji po to, aby człowiek umiał radzić sobie w nieprzewidzianych sytuacjach, pracować
w zespołach i twórczo kształtować przyszłość,

aby być – głównym celem jest wszechstronny rozwój jednostki, edukacja powinna troszczyć się o rozwój niezależnego myślenia, zdolności krytycznego osądu, uczuć i fantazji, bez tego światu grozi odhumanizowanie.

Słuchając środowiska szkolnego dążymy w partnerstwie do zmian systemu edukacji. Współtworzymy społeczną wizję edukacji odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata. Bierzemy współodpowiedzialność za proces przemiany edukacji rozumianej jako wspieranie wielostronnego rozwoju człowieka.

Dzięki naszym wartościom:

słuchamy; wierzymy w moc i sens edukacji; determinujemy ciągłą zmianę i aktualizację systemu; kreujemy przyszłość; wierzymy w to, że wszyscy jesteśmy Nauczycielami; demokratyzujemy szkołę – czynimy ją otwartą na każdego, tworzymy szkołę wspólnotą uczących się; jesteśmy otwarci na przyszłość i wyzwania XXI wieku rozumiemy edukację jako proces prowadzący do umiejętności samodzielnego istnienia, wspólnego życia z innymi, posiadania wiedzy i umiejętności skutecznego działania; tworzymy (nową) jakość i unikalną wartość w edukacji.

Verified by MonsterInsights