Open Eyes Economy Summit z kampanią  społeczną o relacji pokoleń! Warsztaty, spotkania i rozmowy, wspólne działania artystyczne oraz nowe rozwiązania  oparte na międzypokoleniowym dialogu – to efekty kampanii społecznej towarzyszącej VI  edycji Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit.  Hasło kampanii „GeneRacje: mają swoje racje” skupiającej się na relacjach pokoleniowych  jest także myślą przewodnią tegorocznego kongresu OEES.  

Wspólny dialog 

Kampania społeczna „GeneRacje: mają swoje racje” to akcja mająca na celu propagowanie  wzajemnej świadomości i zrozumienia w kontakcie seniorów z młodymi ludźmi, realizowana  w ramach projektu o tym samym tytule. Jej twórcy poruszają w niej takie zagadnienia jak:  stereotypowe postrzeganie osób starszych przez inne pokolenia, narastająca  międzypokoleniowa segregacja, nasilający się konflikt pokoleń oraz brak zrozumienia  wzajemnych potrzeb i dialogu między pokoleniami. Kampania promowana jest m.in. serią  międzypokoleniowych rozmów zrealizowanych w formie nagrań wideo umieszczanych w  kanałach społecznościowych Open Eyes Economy. W rozmowach z uczniami szkół  podstawowych oraz ze studentami prawa, socjologii czy dziennikarstwa biorą udział m.in.:  Elżbieta Tomczyk-Miczka – autorka bloga Pora na seniora, prezeska fundacji Eurointegracja,  Henryka Bochniarz – założycielka i Przewodnicząca Rady Głównej Lewiatan oraz  współzałożycielka Kongresu Kobiet czy aktor Andrzej Grabowski. Poruszane  w międzygeneracyjnych rozmowach tematy to: „Feminizm wczoraj i dziś”, „Wartości  i priorytety”, „Rola mediów i komunikacji”, „Praca kiedyś i dziś”, „Rodzina a kariera” czy  „Różne oblicza patriotyzmu”.  

Pierwsze nagrania można już zobaczyć na kanale YouTube Open Eyes Economy.  

Coraz częściej zdarza się, że relacje na linii najstarszych i najmłodszych pokoleń ulegają  rozmyciu. To m.in. efekt wirtualizacji życia, zaniku rodzin wielopokoleniowych czy szkodliwych  stereotypów funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Postanowiliśmy podjąć działania w tym  kierunku. Nasz projekt odpowiada na przedstawione problemy i w sposób innowacyjny włącza  dwa skrajne pokolenia w spójną akcję społeczną zmieniającą wizerunek zarówno starszej, jak  i młodszej generacji – mówi prof. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”  na lata 2021–2025. Edycja 2021 

Akcji towarzyszy seria grafik edukacyjnych pokazujących relacje przedstawicieli obu generacji.  Jej przekaz porusza globalne i lokalne problemy społeczne w wymiarze międzygeneracyjnego  dialogu, a także wskazuje, że przedstawiciele młodego i starszego pokolenia mogą być na  siebie wzajemnie otwarci i darzyć się życzliwością, są siebie nawzajem ciekawi oraz potrafią  okazywać sobie szacunek. Kampania jest częścią VI edycji Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego kongresu łączącego interdyscyplinarną wiedzę z zakresu różnych dziedzin  życia społecznego, skupionego wokół ekonomii opartej na wartościach społecznych oraz na  zrównoważonym rozwoju. Myślą przewodnią tegorocznego szczytu jest hasło „GeneRacje:  mają swoje racje” towarzyszące kampanii. 

Wykorzystać potencjał 

Kampania „GeneRacje: mają swoje racje” to nie tylko akcja promująca wiedzę i wartości  związane z relacjami międzypokoleniowymi. To także platforma umożliwiająca aktywne  zaangażowanie we wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń oraz budowanie wspólnych idei  i rozwiązań, realizowana w ramach wspomnianego projektu.  

Seniorzy posiadają znaczny potencjał, jeśli chodzi o działania o charakterze społecznym, który  w chwili obecnej nie jest wykorzystywany w sposób optymalny. Podobnie jest z młodymi  ludźmi, którzy, chociażby w debacie publicznej, bywają ignorowani ze względu na swój  stosunkowo młody wiek. Połączenie tych dwóch sił, na pierwszy rzut oka skrajnych, ale po  chwili zastanowienia tak bardzo bliskich, to coś naprawdę wyjątkowego. Dlatego w tym roku  część przestrzeni w programie OEES oddajemy właśnie międzygeneracyjnej sile. I już teraz nie  możemy doczekać się efektów – mówi Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES. 

W ramach kampanii zarówno młodzi, jak i seniorzy mają okazję m.in. do wzięcia udziału  w warsztatach edukacyjno-motywacyjnych oraz diagnostycznych z wykorzystaniem metody  Design Thinking. Punktem wyjścia warsztatów była identyfikacja obecnych oraz przyszłych  zagrożeń współczesnego świata, na podstawie materiałów pokazujących ustalenia  naukowców z różnych dziedzin oraz danych prezentujących stan świata. Przedstawiciele  starszej i młodszej generacji spotykają się także wspólnie podczas warsztatów  międzypokoleniowych. To właśnie podczas nich wspólnie pracują nad wystawą  i performancem pod hasłem „Nie psujcie nam świata” oraz przygotowują sesję Q&A,  w których będzie można uczestniczyć podczas VI edycji Open Eyes Economy Summit.  

W trakcie kongresu uczestnicy projektu zaprezentują wypracowane w trakcie warsztatowych  spotkań wspólne, międzypokoleniowe stanowisko dotyczące przeciwdziałania postawom  zagrażającym przyszłości człowieka na Ziemi, jak i samej planecie. Podsumowaniem działań  warsztatowych będzie również wspomniana wystawa prac plastycznych i literackich  przygotowanych przez uczestników projektu.

Zastanawiając się nad uczestnikami takiego projektu należy zwrócić uwagę na fakt, że w  różnych społeczeństwach, także w skali globalnej, istnieją grupy wykluczone czy  marginalizowane w pewnych sferach życia społecznego. Są one nieobecne, pomijane,  niewidzialne i niesłyszalne w procesach dyskursu społecznego, choć wiele (większość) tych  dyskursów dotyczy bezpośrednio ich życia i szans realizowania potrzeb. Podstawą tej  marginalizacji może być płeć, przynależność etniczna, status społeczno-ekonomiczny, ale także  wiek – zarówno zbyt młody, jak i zbyt zaawansowany. Wspomniany projekt dotyczy właśnie  przedstawicieli tych dwóch ostatnich grup. Jego zadaniem jest umożliwienie im wyrażenia  swoich idei pod hasłem „Nie psujcie nam świata” – mówi współtwórczyni projektu prof. Anna  Karwińska – profesor nauk humanistycznych w zakresie socjologii z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Projekt „GeneRacje: mają swoje racje” jest dofinansowany ze środków programu  wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Edycja 2021. Więcej o  projekcie na stronie www.oees.pl/generacje

Open Eyes Economy Summit odbywa się w Krakowie od 2016 roku i gromadzi wybitne  osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury oraz biznesu. To kongres poświęcony ekonomii  opartej na wartościach społecznych. W tym roku odbędzie się 17–18 listopada w Centrum  Kongresowym ICE Kraków oraz na platformie Live OEES (www.live.oees.pl).  

Rejestracja na Open Eyes Economy Summit ruszyła 17 września. Szczegóły na stronie  www.kongres.oees.pl 

Kontakt:  

media@oees.pl 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ulica ks. I. J. Skorupki 22 

31-519 Kraków 

 

  1. Projekt „GeneRACJE mają swoje RACJE” jest realizowany przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej  – więcej informacji o projekcie na stronie https://oees.pl/generacje/. Projekt jest dofinansowany ze środków  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021 – 2025. Edycja 2021 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights