NOWE WYNIKI BADAŃ EDUKACYJNYCH – ADAPTACJA DO WARUNKÓW SPOŁECZNYCH W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Przeładowani informacjami, z obniżonym nastrojem i tęskniący za bezpośrednim kontaktem – w takiej formie rok szkolny naznaczony pandemią kończą uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Co myślą uczniowie, rodzice i nauczyciele o zdalnej edukacji i jak się do niej przystosowali? Czy otrzymali odpowiednie wsparcie? Jakie emocje im towarzyszyły? Na te pytania szukano odpowiedzi w badaniu naukowym „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa”.

Zdalna edukacja– gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Wybrane, pierwsze wyniki z badania przedstawione zostały w prezentacji „Zdalna edukacja– gdzie byliśmy, dokąd idziemy?”.

POBIERZ RAPORT:

www.zdalnenauczanie.org

Projektem badawczym objęci zostali nauczyciele, nauczycielki, uczniowie, uczennice i rodzice z wybranych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. Badanie trwało od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku, było w pełni anonimowe, jednakże zastosowane narzędzie pozwoliło porównać odpowiedzi respondentów w obrębie danej szkoły. 

W badaniu poszukiwano odpowiedzi na takie pytania jak:

• Co myślą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele o zdalnej edukacji? Jak oceniają swoje przygotowanie do tej formy prowadzenia zajęć?
• Jak zmieniło się korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz różnych zasobów online w czasie rozprzestrzeniania się wirusa w porównaniu do okresu wcześniejszego?
• Jak nauczyciele, nauczycielki, rodzice oraz uczniowie poradzili sobie z obowiązkiem realizacji zajęć w formie zdalnej?
• Jak wyglądało zaangażowanie nauczycieli, uczniów oraz rodziców w realizację tych zajęć? Jakiego wysiłku (poznawczego, emocjonalnego, fizycznego) to od nich wymagało oraz jakich kompetencji (technicznych, organizacyjnych, metodyczno-dydaktycznych, społecznych)?
• Jakie emocje i stany emocjonalne towarzyszyły uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w okresie zdalnej edukacji?
• Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwali nauczycieli, uczniowie oraz rodzice, a jakie otrzymali?
• Czy rodzice, uczniowie oraz nauczyciele poszukiwali sposobów rozwiązania trudności, jakie pojawiały się w związku ze zdalną edukacją, w jakich miejscach i jakimi sposobami?

Zdalna edukacja– gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Obszar dobrostanu:

* Uczniowie, rodzice oraz nauczyciele twierdzą, że ich aktualne samopoczucie psychiczne oraz fizyczne jest gorsze w porównaniu do czasu sprzed pandemii.

* Obniżenie samopoczucia psychicznego oraz fizycznego dotyka przede wszystkim nauczycieli, w drugiej kolejności rodziców.

* Około 20% badanych uczniów twierdzi, że ich zdrowie psychiczne i fizyczne poprawiło się w porównaniu do czasu sprzed pandemii.

* Czas spędzony przed ekranem i w internecie w okresie zdalnego nauczania zasadniczo wzrósł w grupie badanych uczniów i nauczycieli. Dotyczy to nie tylko dni powszednich, ale również weekendów.

* Wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli widoczne są wyraźne symptomy nadużywania mediów cyfrowych. Przemęczenie, przeładowanie informacjami, niechęć do korzystania z komputera i internetu oraz rozdrażnienie z powodu ciągłego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych to najczęściej występujące objawy zmęczenia cyfrowego.

Obszar technologii i kompetencji cyfrowych:

* Prawie 60% rodziców ocenia co najmniej dobrze przygotowanie nauczycieli i szkół do prowadzenia zdalnej edukacji.

* 45% nauczycieli czuje się przygotowanych w stopniu małym i umiarkowanym do prowadzenia zajęć w sposób zdalny.

* Nauczyciele najczęściej pracują metodami podającymi (wyświetlanie filmu, prezentacji, publikowanie treści), zdecydowanie rzadziej korzystają z metod aktywizujących (quizy, dzielenie na grupy i wspólna praca online).

* Połowa badanych uczniów ocenia lekcje prowadzone zdalnie jako mniej atrakcyjne niż przed pandemią.

Zdalna edukacja– gdzie byliśmy, dokąd idziemy?

Obszar relacji:

* Ponad połowa uczniów uważa, że ich relacje rówieśnicze w klasie przed pandemią były lepsze.

* Co piąty uczeń ma poczucie że relacje z wychowawcą/wychowawczynią były lepsze przed pandemią.

* Nauczyciele często wskazują w pytaniach otwartych, że tęsknią za bezpośrednimi relacjami offline z uczniami.

* Edukacja zdalna negatywnie przekłada się na relacje osobiste/domowe wielu nauczycieli.

Organizatorami projektu są: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Fundacja Dbam o Mój Zasięg i Fundacja Orange. Badaniu patronuje Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Raport ze wszystkimi wynikami badań zostanie zaprezentowany jesienią 2020 roku. Zebrane dane posłużą do sporządzenia raportu naukowego i opracowania rekomendacji związanych z przygotowaniem nauczycieli, rodziców i uczniów do wdrażania rozwiązań edukacji cyfrowej oraz zdalnego nauczania w edukacji formalnej. Powstałe materiały zostaną udostępnione bezpłatnie dla każdego internauty oraz przekazane podmiotom związanym z kształtowaniem oświaty w Polsce.

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights