„Cyfrowa Transformacja Szkoły z Google”, to konsultowany z Ministerstwem Edukacji i Nauki innowacyjny projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany przez Google we współpracy z partnerami technologicznymi (Lenovo, Intel), partnerem merytorycznym CCT Polska oraz akademickim zespołem badawczym.

W ramach projektu wybrane do pilotażu cyfrowej transformacji szkoły (Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima w Warszawie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach) wyposażone zostały w urządzenia laptopy Chromebook (bazujące na ChromeOS, lekkim, gotowym do pracy w chmurze komputerowym systemie operacyjnym stworzonym przez Google) i konta Google Workspace for Education z pełnym zestawem aplikacji. Projekt trwał od czerwca 2022 do stycznia 2023, a w lutym 2023 nastąpiło zebranie i analiza danych badawczych. Szczegółowa specyfikacja urządzeń wykorzystanych w projekcie jest w załączniku tego dokumentu.

POBIERZ Google for Education RAPORT 

W części badawczo-naukowej projektu „Cyfrowa Transformacja Szkoły z Google” głównym celem było zebranie i analiza danych, które finalnie potwierdziły hipotezę, iż wykorzystywane w procesach nauczania i uczenia się rozwiązania technologiczne oparte na urządzeniach typu Chromebook oraz zestawie aplikacji ekosystemu Google for Education mają pozytywny wpływ na skuteczność i efektywność pracy nauczycieli i tworzą korzyści edukacyjne dla uczniów. Po konsultacji z interesariuszami projektu i zasięgnięciu opinii ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki, zespół badawczy zaproponował program składający się z różnych typów badań tak, aby kompleksowo i obiektywnie dokonać oceny stosowalności i efektywności wykorzystania urządzeń Chromebook i aplikacji Google Workspace for Education w procesach nauczania i uczenia się.

Zebrane w czasie badania dane oraz przeprowadzone przez zespół badawczy z wykorzystaniem narzędzia SPSS (ang. Statistical Package for Social Sciences) analizy wyników wykazały w sposób statystycznie istotny, iż przeprowadzona w ramach projektu „Cyfrowa Transformacja Szkoły z Google” interwencja przyniosła, zgodnie z teorią zmiany, założone efekty w zakresie pozytywnego wpływu urządzeń Chromebook i aplikacji ekosystemu Google for Education na procesy dydaktyczne w badanych szkołach. Stwierdzenie takie uzyskało jednoznaczne potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań naukowych tak w części ilościowej z wykorzystaniem SELFIE Tool oraz Google Forms, jak również w części jakościowej programu badawczego.

Na początku projektu (90%) respondentów wskazywała, iż nie korzystała z Chromebooków w procesie dydaktycznym, a pod koniec projektu (76,7%) respondentów oceniają je jako wygodne i bardzo wygodne, znają urządzenia i korzystają z nich w dydaktyce. Taki stan rzeczy potwierdza hipotezę, iż wykorzystanie laptopów Chromebooków oraz aplikacji ekosystemu Google Workspace for Education jest bardzo pozytywnie przyjęte przez respondentów, którzy dotychczas nie mieli lub mieli w niewielkim stopniu doświadczenia z rozwiązaniami chmurowymi.

Płynące z wyników badań naukowych prowadzonych w ramach projektu „Cyfrowa Transformacja Szkoły z Google” wnioski i obserwacje, które jednoznacznie potwierdzają zasadność wykorzystania nowoczesnych rozwiązań informacyjnych i komunikacyjnych w procesach nauczania i uczenia się, skłaniają zespół badawczy do przedstawienia następujących zaleceń i rekomendacji w odniesieniu do przedmiotu badania:

  1. Nauczyciele i uczniowie powinni mieć dostęp do różnorodnych urządzeń, aplikacji i narzędzi ICT wspierających procesy nauczania i uczenia się, w tym laptopów Chromebook (i innych systemów operacyjnych gotowych do pracy w chmurze), ponieważ stanowią one zmianę paradygmatu, która prawdopodobnie będzie miała istotne znaczenie dla zmieniającego się rynku pracy.
  2. Instytucje odpowiedzialne za rozwój systemu kształcenia powinny zapewnić odpowiednią infrastrukturę w szkołach, a w szczególności stabilny i szerokopasmowy dostęp do Internetu, który jest warunkiem koniecznym wdrażania i rozwoju nowoczesnej edukacji opartej o technologie informacyjne i komunikacyjne.
  3. Należy w sposób otwarty i klarowny komunikować interesariuszom (wewnętrznym i zewnętrznym) cele cyfrowej transformacji szkoły tak, aby wartość płynąca z cyfryzacji polskiej szkoły była powszechnie uznana. Urządzenia i aplikacje pracujące w bezpiecznym i zamkniętym środowisku chmurowym (podejście “cloud first”) mają pozytywny wpływ na efektywność pracy nauczycieli i uczenia się uczniów, którzy coraz chętniej pracują i uczą się w wirtualnej przestrzeni sieci Internet.
  4. Model kształcenia 1:1 z wykorzystaniem nowoczesnych, chmurowych rozwiązań TIK powinien być szeroko wykorzystywany i promowany w systemie edukacyjnym, jako oczekiwany przez interesariuszy systemu (nauczycieli, uczniów oraz rodziców).
  5. System edukacji powinien zapewniać nauczycielom i osobom zarządzającym w szkołach wysokiej jakości wsparcie rozwoju zawodowego, w szczególnościw zakresie kompetencji cyfrowych poprzez udział w szkoleniach, i konieczność profesjonalnej, cyklicznej certyfikacji, jako potwierdzenia posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

 

Dodaj komentarz

Verified by MonsterInsights