5 października 2019 r. w godzinach 16.00 – 19.30 w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu reprezentacja Fundacji Ja, Nauczyciel: Iwona Chmura-Rutkowska (współorganizatorka wydarzenia) Agnieszka Jankowiak-Maik oraz Marcin Korczyc, uczestniczyła w debacie dla nauczycielek i nauczycieli oraz szeroko rozumianej kadry pedagogicznej szkół ponadpodstawowych poświęconej współpracy szkół z uczelniami wyższymi.

Celem spotkania była diagnoza potrzeb i problemów kadry pedagogicznej i zarządzającej szkół w zakresie wspierania zdolności, talentów i pasji naukowych uczennic i uczniów. Debata miała formę warsztatów “world cafe”.  Uczestnicy i uczestniczki dyskutowali w kilkuosobowych grupach przy pięciu stolikach dziedzinowych (humanistyczny, języki obce, przyrodniczy, mat-fiz, pedagogiczny oraz dla osób zarządzających szkołą) wokół kilku osiowych problemów:

  • Jakie bariery i trudności napotykają nauczycielki/le w pracy z uczennicą/uczniem uzdolnionym oraz co pomaga we wspieraniu zdolnych młodych ludzi? 
  • Czy i jak wyglądała współpraca z uczelniami tej pory? Co było bardzo dobre? Co należałoby rozwijać? Co się nie udawało lub nie spełniało oczekiwań? Dlaczego? Co trzeba poprawić?
  • Jakie są aktualne oczekiwania i potrzeby kadry pedagogicznej w zakresie długofalowej współpracy z uczelnią na rzecz wspierania rozwoju uczniów i uczennic uzdolnionych?

Debatę zakończyło podsumowanie na forum złożonym z wszystkich osób uczestniczących w debacie. Nauczycielki i nauczyciele, niezależnie od specjalizacji, mają ogromną potrzebę doskonalenia i uczenia się oraz aktualizacji swojej wiedzy i kompetencji w kontekście rozwoju nauki oraz progresywnej metodyki nauczania. Uczennice i uczniowie uzdolnieni potrzebują zajęć, laboratoriów, projektów społecznych i badawczych, które uwzględniają partycypację młodych ludzi już na etapie planowania działań, które są interdyscyplinarne, nowoczesne, praktyczne i bliskie ich doświadczeniu. Kładziono nacisk na potrzebę dostrzeżenia różnorodności zainteresowań i pasji młodych ludzi, konieczność odejścia od stereotypowego postrzegania „ucznia uzdolnionego” oraz różnorodność i specyfikę poszczególnych szkół. Z rozmów wynika, że współpraca ze szkołami powinna opierać się na zintegrowanych działaniach wspierających kompetencje i rozwój zarówno uczniów i uczennic, jak i kadry pedagogicznej szkół, nie zapominając o ułatwieniach organizacyjnych dla kadry zarządzającej. Społeczność uniwersytecka oraz osoby w systemie oświaty – zarówno profesjonaliści jak i młodzi ludzie – należą do jednego krwiobiegu osób uczących się i uczących innych. W rozmowach kładziono nacisk na potrzebę tworzenia długofalowych nowoczesnych projektów, partnerską wymianę zasobów oraz sprawną komunikację.

Dane wypracowane podczas spotkania zostaną zebrane, poddane analizie i opublikowane w raporcie, który stanie się podstawą do budowania modelu satysfakcjonującej współpracy uczelni ze szkołami oraz nowej oferty UAM dla szkół.

ich

Verified by MonsterInsights