Opis innowacji pedagogicznej „Sponsoring intelektualny” opartej na zasadzie peer learning realizowanej w III LO w Poznaniu w roku 2015/2016.

Cele innowacji:

– rozwijanie samopomocy uczniowskiej

– podnoszenie kompetencji kluczowych

– rozszerzanie zainteresowań uczniów

– rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych

– promowanie idei kształcenia przez całe życie

– rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów

– realizacja zasady indywidualnego podejścia do ucznia z uwzględnieniem jego edukacyjnych zainteresowań

Sprawozdanie:

Innowacja Sponsoring Intelektualny, wpisująca się w trend tzw. peer learning – uczenia rówieśniczego, główny nacisk kładła na wyeksponowanie eksperckiej roli ucznia. Innowacja miała charakter organizacyjno-metodyczny i polegała na zorganizowaniu w szkole 8 szkoleń (w tym jednego 4-częściowego cyklu) prowadzonych przez uczniów-ekspertów dla kilkunastoosobowych grup osób zainteresowanych. Tematyka szkoleń poszerzała wiedzę uczniów o zagadnienia nieobjęte programem nauczania lub rozwijała ich kompetencje społeczne. Uczniowie przeprowadzili szkolenia z wykorzystaniem technologii informacyjnej, technik animacji, form warsztatowych itp. Każdy prowadzący zobowiązany był do skonsultowania organizacji zajęć z nauczycielem, który czuwał nad realizacją danego szkolenia. Uczniowie przedstawiali tematykę zajęć, określali ich cele, przedstawiali krótki scenariusz oraz listę środków dydaktycznych, niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu. Zajęcia trwały od 45 do 90 minut i prowadzone były w obecności nauczyciela – opiekuna.

Jednym z działań wynikającym z realizowanej innowacji było zaangażowanie uczniów do zaprojektowania, opisania i poprowadzenia warsztatów tematycznych nawiązujących do rozwijanych przez nich pasji w ramach Dnia Rozwoju Osobistego, który odbył się w szkole w czerwcu 2016 r. Uczniowie zgłaszali propozycje warsztatów, w których mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani, po wcześniejszym zapisaniu się do odpowiedniej grupy.

W czasie realizacji innowacji uczniowie – eksperci mieli okazję wczuć się w rolę nauczyciela i w sposób atrakcyjny i aktywny przeprowadzić szkolenie z interesującego ich tematu. Kształtowali w ten sposób umiejętność planowania pracy, zarządzania czasem oraz zwiększali kompetencje z zakresu wystąpień publicznych. Uczestnicy szkoleń poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności, zrozumieli znaczenie samopomocy koleżeńskiej i idei samorozwoju i kształcenia się przez całe życie.

Prowadzący zajęcia przygotowywali się do nich sumiennie, co przełożyło się na zadowolenie uczestników.

Opis przykładowego warsztatu:

Project management: Celem warsztatu było pokazanie metod zarządzania projektami, wypracowanie umiejętności budowania zespołu, wskazanie na istotę współpracy, nauka delegowania zadań, sposoby motywowania zespołu, zaprezentowanie narzędzi do zarządzania projektami zdalnie. Zaprezentowane zostały przykładowe metody rozpisywania projektu: plakat, Prezi, Trello, Arkusze Google, Kalendarz Google, system notatek wirtualnych i papierowych. Część warsztatowa szkolenia polegała na zaplanowaniu przydzielonego projektu – uczniowie musieli zbudować zespół, rozdzielić obowiązki, rozplanować najważniejsze czynności, opracować metodę ewaluacji pracy i kontroli terminów.

Agnieszka Jankowiak-Maik

Dodaj komentarz